ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Kurz praktické elektroniky 2019

Další běh kurzu praktické elektroniky organizuje katedra měření ČVUT FEL v Praze pro studenty 1. ročníku, nastupující na FEL. Je určen především pro studenty z gymnázií, kteří nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky.
Mimo výuku je náplní kurzu i seznámení studentů s režimem a úskalími studia na FEL. Snahou je též vytvořit kontakt a přátelské vztahy mezi novými studenty tak, aby se naučili mj. pracovat a studovat společně a překonávali tak lépe náročný přechod na náročnou vysokou školu, kterou ČVUT - FEL určitě je.

Kurz navazuje na zkušenosti z předchozích kurzů praktické elektroniky konaných v r. 2016, 2017 a 2018. Každý účastník si na nepájivém kontaktním poli sestaví mikroprocesorem řízený jednoduchý laboratorní přístroj F0-Lab, který obsahuje funkce voltmetru, impulsního generátoru a digitálního osciloskopu. Zbývající volná část kontakního pole slouží pro zapojení elektrických obvodů při experimentech.

 

Přístroj F0 Lab sestavený na nepájivém poli

Prostřednictvím F0-Lab se studenti seznámí s vybranými partiemi z fyziky s ohledem na elektroniku, dále se základními principy elektroniky  a principy funkce přístrojů i jejich použitím. Budou probírány základy obvodové techniky s pasivními prvky a realizovány jednotlivé experimenty. Další část se bude věnovat oblasti použití aktivních prvků, jako jsou tranzistory a operační zesilovače, s kterými se realizují základní jednoduché obvody a zařízení.
Platforma F0-Lab bude následně také využita pro úvodní krátké seznámení s programováním zabudovaného 32-bitového mikrořadiče (STM32F042) s jádrem ARM Cortex-M0 v jazyce C/C++ s využítím on-line IDE mbed, (mbed.org), příp.  https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/.
Kurz se určen pro všechny, kteří si chtějí prohloubit znalosti, nebo kteří dosud nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky. Obsah je zaměřen na získání praktických zkušeností s elektronickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním.

Kurz bude probíhat na katedře měření, přednášky budou v zasedací místnosti 318/A3 a praktická cvičení v laboratořích katedry měření 316/A3 a 326/A3. Kapacita jednotlivých termínů je stanovena na 20 účastníků.
V roce 2019 bude pro studenty programu KyR (Kybernetika a robotika) ve dvou termínech:
1. v termínu   2. 9. až 6. 9. 2019  kapacita 20 účastníků - plno.
2. v termínu   9. 9. až 13. 9. 2019  kapacita 20 účastníků - plno.

Garantem kurzu je prof. Ing. J. Holub, Ph.D., kontakt pro další komunikaci holubjan@fel.cvut.cz.

Konec Přihlašování na kurzpro studenty programu KyR.

(Přihlášení - pouze na jeden termín, jen vážní zájemci, z důvodu omezené kapacity.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním roce (2019) se ke kurzu připojuje i program EEM (Elektrotechnika, energetika a management), kde Katedra elektrických pohonů a trakce pro studenty 1. ročníku programu EEM (Elektronika a Komunikace) nastupující na FEL organizačně zajišťuje kurz
v termínu 9. 9. až 13. 9. 2019 (kapacita max. 20 účastníků).

Přihlašování  na kurz - pro studenty programu EEM

(Přihlášení -  jen vážní zájemci, z důvodu omezené kapacity.)

Přednášky budou v zasedací místnosti  katedry měření 318/A3 společně se studenty KyR a praktická cvičení (předběžně) v počítačové laboratoři 115/A3. Některé úlohy budou modifikovány s ohledem na obor EEM (např. ovládání motorků mikroprocesorem). Garantem kurzu pro studenty programu EEM je Ing. J. Bauer, Ph.D.  bauerja2@fel.cvut.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce s F0-Lab v laboratoři při kurzu v r. 2018

Přihlašovací formuláře jsou zpřístupněny. Účast na kurzu je možná pouze pro nově přijaté studenty FEL příslušných studijních programů KyR a EEM.  Pokud splňujete podmínky přijetí na FEL bez přijímacích zkoušek,  můžete se již přihlásit.

Pro účast na kurzu je potřebné (z hlediska bezpečnosti a dalších formálních náležitostí a přístupu do fakultní počítačové sítě), aby student v době kurzu byl již zapsán jako student na FEL. Je tedy nutné využít prvního termínu zápisu (v červnu) nových studentů na FEL.

 

Programování melodického generátoru s F0-Lab při kurzu v r. 2018

Příprava na kurz

Dostali jsme dotaz ohledně přípravy na tento kurz a přípravy na studium na FEL obecně.

Pokud se chcete připravit na kurz, je dobré si zopakovat fyziku věci kolem elektřiny, tedy Ohmův zákon, pojmy odpor, vodivost, kapacita.
Pokud máte zájem, objevila se pěkná knížka pro " bastlíře"  Martin Malý: Hradla, volty jednočipy - Úvod do bastlení (volné "stažení" v PDF),  kde najdete  informace kolem základních elektronických součástek. Prezetuje se zde též nepájivé kontaktní pole, které se na kurzu používá. Doporučujeme se do této knížky před kurzem podívat.
V kurzu se budou používat součástky:  nepájivé kontaktní pole, LED, tranzistory NPN, Si dioda, fototranzistory,  potenciometrický trimr, stabilizátory napětí HT7533 a TL431, kondenzátory, operační zesilovač LM324,  mikrořadič STM32F042F6P6.

Pro hlubší seznámení s elektronikou (vysoce nad rámec kurzu) je vhodná výborná kniha Vobecký, Záhlava : Elektronika- Součástky a obvody, principy a příklady (nejlépe poslední vydání).

Dále se v kurzu bude krátce prezentovat programování  mikrořadiče v C/ C++ s využitím on line IDEmbed. Konkrétně se využije programování kitu STM32F042.

Materiály k přednáškám a laboratorním cvičením kurzu jsou pro účastníky kurzu k dispozici na samostatné neveřejné  WWW stránce.

Po přípravu na studium na FEL:

Pro studenty KyR může být návodem směrování studiua dopředu stránka https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/pr701244283805.html , kde se naleznout předměty a jejich náplň. (Mimo jiné se z matematiky předpokládá se znalost problematiky v oblasti pojmů derivace, integrál, řada ....).

Program KyR je výběrový a náročný. Dle neoficiálních informací studentů je průchodnost bakalářského  studia KyR mezi 30 a 40 procenty (neúspěch často začínal podceněním studia, nesložení zkoušky z nějakého předmětu a nutností jeho opakovaného zapsání současně s dalšími novými předměty.  Je třeba proto začít studovat od počátku naplno a mít dobré základy z matematiky ze střední školy. 
Při kurzu se opakovaně objevují dotazy "stihnu při studiu na FEL chodit do práce?. Odpověď - pro první ročník  KyR (snad až na vzácné výjimky) určitě NE. Je třeba studovat naplno hned od počátku, aby i studijní výsledky byly výborné.
Je dobré si uvědomit, že  pro přijetí do magisterského studia na FEL je třeba skládat přijímací zkoušku.  Přijetí bez přímající zkoušky do magisterského studia  v současnosti je při váženém studijním průměru lepším než 1,8.

 

Podobně pro studenty EEM platí https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/pr956429588605.html .

 

Další informace:

Termíny kurzů jsou:
  1. 2.– 6. 9. 2019 začátek v 318 blok A3 v Dejvicích
  2. 9. –13. 9. 2019 začátek v 54 blok C3 v Dejvicích
Cesta bude vyznačena z vestibulu fakulty.

Každý den výuka probíhá od 9:00 do 16:00 (v pondělí do 17:00) s hodinovou pauzou na oběd a ve středu je plánovaná společná večeře. Vezměte si s sebou, prosím, flash disk, sešit na poznámky A4 (nejlépe čtverečkovaný), psací potřeby, kalkulačku (postačí aritmetické základní operace +, -, * a /.
Pokud máte vlastní osobní počítač, můžete jej vzít s sebou již na první den, kdy si můžete zkontrolovat nastavení přístupu do počítačové sítě. Počítač využijete i pro propojení s jednoduchým mikroprocesorovým kitem (s procesorem STM32F042F6P6), který si sami sestavíte. Pro tento mikroprocesor se pak budou na počítač instalovat příslušné ovládače. Tento kit ve spolupráci s PC bude sloužit prostřednictvím USB jako generátor impulsů, voltmetr a jednoduchý osciloskop. Vlastnoručně sestavený kit obdrží aktivní a úspěšní absolventi
kurzu.

Pokud nemáte přenosný počítač, v laboratoři je pro každého přichystáno pracoviště se samostatným počítačem. Informace o přístupu do sítě jsou na

http://svti.fel.cvut.cz/cz/

http://svti.fel.cvut.cz/cz/services/passwords.html

Dále si pak zařídíte heslo pro přístup do akademické sítě Eduroam

http://svti.fel.cvut.cz/cz/services/wifi.html

Je vhodné, pokud jste již před kurzem v Praze, abyste si také zařídili studentský průkaz. Doporučujeme průkaz ISIC (stojí 380 Kč).

https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/prukaz-typu-student/

S tímto průkazem můžete využívat studentské slevy a slouží též k placení obědů v menzách.
V rámci kurzu bude v dopoledních hodinách výklad a vysvětlení k úlohám z elektroniky, které se budou následně řešit v laboratořích. Po obědě bude opět krátké setkání v zasedací místnosti a vysvětlení úloh na odpoledne a případné zodpovězení dotazů ze cvičení. Pro řešení úloh bude každý student mít své laboratorní pracoviště, aby si vše prakticky vyzkoušel.
Prosím, pro efektivnější využití času v laboratořích si zopakujte látku z fyziky v oblasti související s elektřinou, tedy pojmy napětí, proud, odpor, Ohmův zákon, …, abychom se pak mohli soustředit hlavně na praktické experimenty.
Během kurzů je tu možnost pro mimopražské studenty se ubytovat na kolejích ČVUT, které spravuje SÚZ (Správa Účelových Zařízení ČVUT - https://www.suz.cvut.cz/). Bohužel hromadné ubytování účastníků kurzů zajišťovat nebudeme. Prosíme proto případné zájemce, aby si prostudovali základní informace –https://www.suz.cvut.cz/files/zakladni_info.pdf. Kontaktní údaje - ubytovani@suz.cvut.cz, Tel: +420 234 678 387, +420 234 678 305.
Pro lepší orientaci Vám studentský klub +/-FEL vytvořil jednoduchý rozcestník, kde naleznete všechny potřebné informace:

https://pm.fel.cvut.cz/help/

Další užitečné odkazy:

https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/elektronika/elektronika2019

https://www.fel.cvut.cz/cz/education/announce/1907.html