ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Kurz praktické elektroniky 2018

https://svti.fel.cvut.cz/cz/zaciname.htmlAktualita k 30.8.2018.  Všichni, kdo se přihlásili  na kurz prostřednictvím formuláře mají rezervované místo a počítáme s nimi.  Zahájení - dle informací pro všechny účastníky kurzu - níže

Třetí ročník kurzu praktické elektroniky organizuje katedra měření ČVUT FEL v Praze pro studenty 1. ročníku nastupující na FEL. Je určen především pro studenty z gymnázií, kteří nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky.
Navazuje na zkušenosti kurzů konaných v r. 2016 a 2017. Každý účastník si na nepájivém kontaktním poli sestaví mikroprocesorem řízený jednoduchý laboratorní přístroj F0-Lab, který obsahuje funkce voltmetru, impulsního generátoru a digitálního osciloskopu. Zbývající volná část kontakního pole slouží pro zapojení elektrických obvodů při experimentech.

 

 

Přístroj F0 Lab sestavený na nepájivém poli

Prostřednictvím F0-Lab se studenti seznámí nejen s elektronikou, ale i se základními principy funkce přístrojů a jejich použitím. Budou probírány základy obvodové techniky s pasivními prvky a realizovány jednotlivé experimenty. Další část se bude věnovat oblasti použití aktivních prvků, jako jsou tranzistory a operační zesilovače, s kterými se ralizují základní jednoduché obvody a zařízení.
Platforma F0-Lab bude následně také využita pro úvodní krátké seznámení s programováním zabudovaného 32-bitového mikrořadiče (STM32F042) s jádrem ARM Cortex-M0 v jazyce C/C++ s využítím on-line IDE mbed, (mbed.org), příp.  https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/.
Kurz se určen pro všechny, kteří si chtějí prohloubit znalosti, nebo kteří dosud neměli praktické zkušenosti v oblasti elektroniky. Obsah je zaměřen na získání praktických zkušeností s elektronickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním.

Kurz bude probíhat na katedře měření, přednášky budou v zasedací místnosti 318/A3 a praktická cvičení v laboratořích katedry měření 316/A3 a 326/A3. Kapacita jednotlivých termínů je stanovena na 20 účastníků.
V roce 2018 bude pro studenty programu KyR ve dvou termínech:
1. v termínu 10. 9. až 14. 9. 2018 
2. v termínu 17. 9. až 21. 9. 2018

Garantem kurzu je prof. Ing. J. Holub, Ph.D., kontakt pro další komunikaci holubjan@fel.cvut.cz.

Přihlašování bylo ukončenopro studenty programu KyR.

(Přihlášení - pouze na jeden termín, jen vážní zájemci, z důvodu omezené kapacity.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním roce (2018) se ke kurzu připojuje i program EEM (Elektrotechnika, energetika a management), kde Katedra elektrických pohonů a trakce pro studenty 1. ročníku programu EEM (Elektronika a Komunikace) nastupující na FEL organizačně zajišťuje kurz v termínu   17. 9. až 21. 9. 2018. ( kapacita 20 účastníků)

Garantem kurzu je Ing. J. Bauer, Ph.D.  bauerja2@fel.cvut.cz

Přihlašování bylo ukončeno  - pro studenty programu EEM     - viz možnost obdobného kurzu níže

Pozn.:Pro studenty EEM, kteří se nestačili přihlásit, bude organizován kurz praktické elektroniky s podobnou náplní v průběhu semestru - vždy v úterý od 17 hod v místnosti 505 blok A4, (případně v dalších laboratořích). Začátek 9.10.2018.

Také tento kurz je určen především pro studenty z gymnázií, kteří nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky. Náplň kurzu pro studenty programů KyR a EEM bude obdobná. Přednášky budou společné v místnosti 318/A3. Pro studenty programu EEM budou praktická cvičení probíhat v laboratořích na Katedře elektrických pohonů a trakce. Zde bude jistá modifikace náplně úloh směrem k práci s motory a akčními členy .

Garantem kurzu pro studenty programu EEM je Ing. J. Bauer, Ph.D. .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při praktické výuce v laboratořích pro studenty KyR budou stále asistovat starší studenti ČVUT - FEL programu KyR (podobně bude v laboratoři  při výuce studentů programu EEM pomáhat  starší student programu programu EEM), kteří mohou zodpovědět  obecné dotazy ohledně studia na  FEL a poradit, jak úspěšně absolvovat první ročník studia a jak se vyhnout případným studijním problémům vedoucím až k předčasnému ukončení studia.

Během kurzu proběhne i informační přednáška o studiu na naší fakultě a seznámeni s kampusem Dejvice. Případné individuální dotazy v diskuzi o studijních a dalších záležitostech zodpoví starší studenti, kteří budou přítomni během kurzu. Součástí kurzu bude i exkurze po vybraných katedrách.

Cílem kurzu je nastupujícím studentům přiblížit oblast elektroniky (která je důležitá pro KyR i EEM), vzbudit  jejich zájem a usnadnit jim začátky práce v dané oblasti při výuce na FEL. Kit F0 - Lab, který úspěšní absolventi kurzu obdrží , mohou využít hned v prvním ročníku v předmětu B3B36PRG "Programování v C"., ve druhém ročníku v B3B31EPO "Elektronické prvky a obvody" , v B3B38SME Senzory a měření  a B3B38LPE Laboratoře z průmyslové elektroniky a senzorů. ( Moodle server  náplň předmětu - info též zde)

Studenti programu EEM kit F0 - Lab mohou využít v prvním ročníku předmětu  B1B14ZEL1  Základy elektrotechnického inženýrství, dále v předmětech B0B99PRPA Procedurální programování , B1B31EOS Elektrické obvody, B1B34EPS Elektronika pro silnoproud.

Tento kurz praktické elektroniky může také být vstupní branou do klubu ETC (Embedded Technology Club), který v průběhu semetru pro studenty ČVUT-FEL i pro další zájemce ze středních škol pořádají katedry telekomunikací a měření  ve spolupráci s firmou 2N pořádá semestrální cvičení v oblasti mbed. Klub ETC probíhá v semestru každé úterý večer v místnosti 505/A4.

 

Informace pro všechny účastníky kurzu:

Je vhodné, aby studenti absolvovali zápis na FEL ČVUT. Pro snadnější přístup na fakultu je potřeba si zajistit studentský průkaz (https://portal.cvut.cz/pristup-do-is/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/vydavatelstvi-prukazu/). Doporučujeme průkaz ISIC (stojí 380 Kč). S tímto průkazem budete mít studentské slevy a slouží též k placení obědů v menzách.

Na fakultní síť je potřeba si zřídit účet v projektu eduroam (http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/eduroam/). Prostřednictvím tohoto účtu má student přístup do bezdrátové akademické sítě eduroam na FEL ČVUT i na všech vysokých školách ČR a většině vysokých škol v zahraničí.

S sebou na kurz si přineste:

  • flash disk
  • sešit formátu A4 (nejlépe čtverečkovaný) na poznámky a schémata, tužku, gumu, kalkulačku (postačí aritmetické základní operace +, -, x a :)
  • notebook (není bezpodmínečně nutný), ale je velmi doporučen

V případě přihlášení na kurz a náhlé nemožnosti se zúčastnit, prosíme zaslat tuto informaci e-mailem na příslušný, výše uvedený kontakt garanta.

 Zahájení kurzu - pouze  pro přihlášené studenty:

1. turnus: V ponděli 10. 9. 2018 v 9.00 hod v místnosti 318 blok A3 na katedře měření (cesta bude vyznačena z vestibulu fakulty)

2. turnus: V ponděli 17. 9. 2018 v 9.00 hod v místnosti 318 blok A3 na katedře měření (cesta bude vyznačena z vestibulu fakulty)

Každý den výuka probíhá od 9:00 do 16:00 s hodinovou pauzou na oběd. Pokud nemáte svůj přenosný počítač (, což se však doporučuje), v laboratoři je pro každého přichystáno pracoviště se samostatným počítačem. Aktivní a úspěšní absolventi kurzu obdrží svůj sestavený kit.

V rámci kurzu bude v dopoledních hodinách výklad a vysvětlení k úlohám z elektroniky, které se budou následně prakticky řešit v laboratořích. Po obědě bude opět krátké setkání v zasedací místnosti a vysvětlení úloh na odpoledne a případné zodpovězení dotazů ze cvičení; následuje  pak praktická práce v laboratořích. Pro řešení úloh bude každý student mít své laboratorní pracoviště, aby si vše prakticky vyzkoušel.

Prosím, pro efektivnější využití času v laboratořích si zopakujte látku z fyziky v oblasti související s elektrikou, tedy pojmy napětí, proud, odpor, Ohmův zákon,.., abychom se pak mohli soustředit hlavně na praktické experimenty.

 

Ubytování:

Během kurzů je tu možnost pro mimopražské studenty se ubytovat na kolejích ČVUT, které spravuje SÚZ (Správa Účelových Zařízení ČVUT - https://www.suz.cvut.cz/). Bohužel hromadné ubytování účastníků kurzů zajišťovat nebudeme. Prosíme  proto případné zájemce, aby se obrátili na ubytovací oddělení SÚZ (Koleje Strahov, blok 1), kde Vám dají přesné informace. Pokud nemáte možnost osobní návštěvy, zde jsou kontaktní údaje - ubytovani@suz.cvut.cz, Tel: +420 234 678 387, +420 234 678 305.

 

Přístup do fakultní počítačové sítě:

Každý student (po zápisu na FEL) má možnost zřídit si přístup do bezdrátové WiFi fakultní počítačové sítě. Přístup do sítě  je při studiu na FEL v podstatě existenční nutnost a je výhodné si jej zařídit již předzahájením kurzu prakt. elektroniky. Informace, jak to řešit, naleznete níže.

www.fel.cvut.cz/cz/user-info/sit/sit-navod.html
https://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/authn/ctupwd.html

Dále si pak zařídíte heslo pro přístup do akademické sítě Eduroam
https://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/eduroam/credentials.html

Je vhodné, pokud jste již před kurzem v Praze, abyste si také zařídili studentský průkaz. Doporučujeme průkaz ISIC (stojí 380 Kč).
https://portal.cvut.cz/pristup-do-is/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/vydavatelstvi-prukazu/
S tímto průkazem budete mít studentské slevy a slouží též k placení obědů v menzách a slozží také jako studentská průkazka na MHD.